Over de stichting

ANBI status
Zikke heeft de ANBI status met terugwerkende kracht per 17-02-2016 toegekend gekregen.

RSIN

Het RSIN of fiscaal nummer van de stichting is 8560.79.121. 

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen op geen enkele wijze een beloning voor de werkzaamheden die zij voor de stichting verrichten.

Beleidsplan
Download hier het beleidsplan.


Het bestuur

Bestuurssamenstelling
In de statuten van de Stichting Zikke is inzake de samenstelling van het bestuur het volgende opgenomen:
- Het bestuur van de stichting bestaat uit twee of meer natuurlijke personen.
- Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast.
- Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
- Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een                       penningmeester aanwijzen. Eén bestuurder kan meer van deze functies               vervullen.

Het bestuur heeft besloten dat het bestuur uit drie personen bestaat. Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende personen:
- G. aan de Stegge, Voorzitter
- G.J. Egberink, Secretaris
- L. Rondhuis, Penningmeester

Hoofdlijnen beleidsplan

Kinderen meer meegeven dan een rapport en een Cito score

Zikke is een onderwijs-concept dat basisschool leerlingen hun drijfveren en talenten laat ervaren en registeren. Wij willen leerlingen een beter beeld van zichzelf en hun toekomst geven. Zikke heeft een nieuwe aanpak ontwikkeld waarin gestreefd wordt een driedimensionaal uitstroom profiel: Ik wil (ambities), Ik doe (activiteit), Ik kan (talent).

De focus ligt in eerste instantie op het basisonderwijs. We willen leerlingen in een vroeg stadium kennis laten maken met de samenleving. We hebben zes focusgebieden waarbinnen we activiteiten organiseren en aanbieden.

Zikke bestaat uit twee onderdelen. Aan de ene kant Zikke activiteiten en aan de andere kant het Zikke portfolio.

Zikke Activiteiten
Zikke Activiteiten wordt het ‘eventbureau van de toekomst’. Leerlingen kunnen per schooljaar aangeven welke activiteit ze willen ervaren. Uit zes gebieden kunnen ze zelf keuzes maken om zo te ontdekken waar hun motivatie en talent ligt.

Zikke Portfolio
Het Zikke Portfolio maakt de route en de ontwikkeling van een leerling visueel. Leraren, leerlingen en ouders/voogden registreren de ervaringen, de resultaten en de ambities. Er ontstaat zo een beeld over een langere periode. Door altijd een actueel beeld te kunnen zien kan het portfolio helpen om kinderen bij studie- en beroepskeuzes een betere beslissing te laten nemen, op basis van ambitie, ervaring en talent.

Funding
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door verschillende donaties. We zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school, ouders, bedrijven en organisaties en overheid om kinderen goed voor te bereiden op de toekomst. Ondernemingen/organisaties kunnen bijdragen door vriend of partner van Zikke te worden.

Wat levert het op
Als we gezamenlijk in staat zijn om onze kinderen een beter beeld van hun toekomst te geven, dan plukken we daar met elkaar op de lange termijn de vruchten van. Betere en gerichtere keuzes leiden tot minder keuzestress, uitval, burn-outs of verlies van motivatie. Zikke levert het bedrijfsleven de mogelijkheid om jonge mensen in een vroeg stadium te enthousiasmeren en te werven. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om mensen te binden en te behouden.

Waarom samen investeren in Zikke
We hebben als samenleving de gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze kinderen, (lees onze toekomst) zo goed als mogelijk voor te bereiden op een plek in deze samenleving. Unieke samenwerking Zikke is een unieke samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemer.

Actueel verslag

Op dit moment zijn de Mariaschool in Reutum en OBS de Linde uit Oldenzaal aangesloten bij Zikke. Vanaf januari volgen de overige 9 TOF scholen uit de gemeente Tubbergen. Daarna kunnen de overige Consent-scholen aanhaken. Ook vanuit andere schoolbesturen is er interesse getoond in Zikke. Zij kunnen aansluiten als TOF en Consent volledig draaien (2018-2020).

Zikke werkt inmiddels ook samen met een aantal scholen uit het voortgezet onderwijs en het hoger beroepsonderwijs om de tijdlijn niet te laten stoppen na het primair onderwijs.

Vanuit ondernemingen is er veel interesse in Zikke. Op dit moment zijn we in gesprek met verschillende partijen (onderwijs, ondernemers, overheid en de omgeving) om te kijken of we het enthousiasme en de belangstelling kunnen omzetten in samenwerkingsverbanden.